Izazov plus 29 04

#17 NE MOLIM TE DA IH UZMEŠ SA SVIJETA...

Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. Evanđelje po Ivanu 17, 14-19

Isus izgovara ovu molitvu prije odlaska u Getsemanski vrt. Ispovijeda da je predao Očevu riječ svojim učenicima, ispovijeda da im je predao sebe kroz svoje vrijeme, riječi, djela, život i sada preostaje još samo smrt. U toj molitvi Isus naglašava i jednu bitnu istinu – da Njegovi učenici nisu od ovoga svijeta, da mu ne pripadaju. I dalje, Isus ne želi da fizički budemo odvojeni, uzeti s ovog svijeta. Isus samo želi da nas Otac čuva od Zloga. A kako će nas naš nebeski Otac čuvati od Zloga dok smo na ovome svijetu? Isus daje odgovor u 17.stihu: „Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.“ Isus je put, istina i život. I jedino kako u Božjim očima možemo živjeti dobro na ovome svijetu je dok se posvećujemo u Istini, dok se posvećujemo u Riječi Njegovoj, dok se posvećujemo Isusu. Tako nas Bog čuva od Zloga – čuva nas u Isusu. I zanimljivo je razmišljati, dok Isus izgovara „Posveti ih…“, što u dubini za Oca znači „posvećivati se“ – odvajati se od uobičajenog/uvriježenog i okretati se i predavati Bogu. Baš kako je Isus živio. Neka nam Gospodin pomogne kako bi istovremeno mogli biti usred ovog svijeta, ali sačuvani od zlih misli, riječi, djela i samih sebe. Takve nas šalji u ovaj svijet Isuse, molimo Te!

Hinko Zlopaša